Lewe en dinge


Net wanneer jy begin dink dat die lewe nie rowwer of moeiliker kan word nie dan is daar ‘n paar gebeure wat jou heeltemal onderstebo vee. Dit was vir my in die vorm van finansies, verhoudings, werksomstandighede en studies.

Ons kan so maklik ons vertrou in mense en finansies plaas. Dit het my laat dink aan die Bybel wat sê dat ons nie moet vertrou op besittings, perde en struidwaens, mense wat jy ken en ook nie op jou kennis en verstand nie, maar slegs in die God wat alles gemaak het.

Jy moet met jou hele hart glo dat God jou altyd sal help, jy moenie dink dat jy self weet wat om te doen nie. Jy moet vir God vra om jou te lei in alles wat jy doen, dan sal Hy jou altyd lei. Jy moenie dink jy het die wysheid nie, jy moet die Here dien en jy moenie verkeerd doen nie. Dan sal jy heeltemal gesond bly en jy sal elke dag nuwe krag kry (Spreuke 3:5‭-‬8 ABA).

Party mense dink oorlogkarre help hulle om te wen, ander mense dink perde help hulle om te wen, maar ons weet dit is ons God die Here wat vir ons help (Psalms 20:8 ABA).

Mense wen nie ‘n oorlog omdat hulle perde het nie, mense word nie vry omdat hulle perde sterk is nie (Psalms 33:16‭-‬17 ABA).

Toe die God van Jakob gepraat het, kon die soldate op perde en oorlogkarre niks doen nie (Psalms 76:7 ABA).

Moses het gesê: “Wanneer julle gaan oorlog maak teen julle vyande en julle sien die perde en die oorlogkarre en manne wat meer is as julle, dan moet julle nie bang word vir hulle nie, want julle God die Here is by julle, julle God die Here wat julle uit die land Egipte gebring het (Deuteronomium 20:1 ABA).

Julle moet alles gebruik wat God vir julle gee om aan te hou oorlog maak teen die duiwel. Hy maak baie skelm planne teen julle (Efesiërs 6:11 ABA).

Theology on the web


totw-logo

Theology on the web is making high quality theological material available freely throughout the world, thus providing Bible teachers and pastors with the resources they need to spread the Gospel in their countries. This is achieved by:

  • Digitising and uploading in co-operation with authors and publishers, rare and out-of-print theology books and articles.
  • Over 35,000 articles are now available for free download.
  • Providing detailed bibliographies for Seminary level students and ministers.
  • Providing a single cross-linked resource made up of seven websites, some of which are under development.

Ons God is ‘n verterende vuur


Ons God is ‘n verterende vuur van liefde, heiligheid en geregtigheid. Die wonderlike ding is dat hy as ‘n smelter en reiniger sit. Hy is ‘n goeie God wat die vermoë het om absoluut alles te vernietig, tog kies Hy om dit nie te doen nie, maar om te reinig. Die vrees, haat en wrewel word vernietig in die vuur en liefde, vrede, vreugde en respek is dit wat agterbly. Lyding is deel van die lewe, maar dit kan meer wees, dit kan ook deel wees van ons heiligmaking.

Wandel waardig


Ons het so pas ‘n studie van Efésiërs voltooi. Die deel wat vir my uitgestaan het handel oor keuses. Hierdie keuses moet so gemaak word dat jy waardig wandel in die roeping waar toe God jou geroep het. Daar is die algemene roeping waar toe elke gelowige geroep is en dan ook iets meer spesifiek.

Efésiërs fokus op die wandel in geregtigheid, reinheid, opregtheid, liefde, wysheid en die wandel in die lig. Al hierdie is deel van die algemene wandel, maar elkeen word ook geroep tot ‘n spesifieke wandel. Hierdie spesifieke wandel gaan meer oor jou menswees, waarvan jy hou, en ook hoe jy dinge uitleef. Daar is ook die gevalle waar die duiwel kom steel het, en juis hierdie ding in ons as ‘n vrees in plaas van ‘n passie kom verander het.

Paulus se opdrag om in wysheid en lig te wandel is juis gedoen om lig te skyn op die leuns van die duiwel. Dit moet dus hierdie leuns aan die gelowiges bekend maak sodat dit nie meer kragtig in hulle kan werk nie. Dit stel dan die gelowiges in staat om hulle spesifieke roepings uit te leef.

Daar is dan ook die opdrag om in wysheid te wandel, wat ten doel het dat die gelowiges in wysheid en begrip moet lewe, in plaas van net kennis.

Dit is dán wanneer die gelowiges waardig wandel tot hul roeping.

Waar kom Kersfees vandaan?


lantrens

Die meeste mense dink verkeerdelik dat Kersfees ontstaan het uit ‘n klomp heidense feeste. Baie onkunde bestaan oor die ontstaan en tradisie van hierdie fees. Dit is gewoon nie waar dat Kersfees vanuit ‘n heidense agtergrond begin het nie. Die grootste deel van die vorm daarvan en inkleding kom uit ‘n bepaalde Ou Testamentiese (OT) fees.

VOOR CHRISTUS (V.C.)

Die wortels en betekenis van Kersfees lê in ‘n fees wat deur gelowiges gehou is lank voor CHRISTUS se tyd.

In 168 V.C. het die Siriese Griek, Antiochus Epifanus, Jerusalem binnegeval en die tempel ontheilig deur onder meer ‘n standbeeld van Zeus daarbinne op te rig en varke op die altaar te offer, die varkvet op die boekrolle van die OT Bybel en tempelgoedere te sprinkel en die tempel sodoende te verontreinig. JESUS verwys na hierdie gebeure in Mat 24:15 as die “gruwel van verwoesting”. (Vgl. Daniël 9:17 ens.). Die Joodse gelowiges van die OT word in daardie tyd selfs gedwing om varkvleis te eet. Die opstand wat hierop gevolg het, staan bekend as die Makkabeër opstand onder leiding van die seuns van Matatias. Hierdie gebeure gee aanleiding tot die grootste deel van die boek van Daniël.

Deur die Makkabeër opstand slaag die Jode (Judas Makkabees) daarin om Jerusalem te herower van die Siriërs en op die 25 ste Kislev (kom met min of meer met ons maand Desember ooreen) in 164 V.C. word die tempel weer gereinig. Hierdie wyding van die tempel word later in ‘n fees herdenk wat bekend staan as die Chanoeka en tot vandag toe word dit deur die Jode gevier. Op watter dag? Die Oosterse ekwivalent van 25 Desember: Op watter dag is die tempel ontwy deur Antiogus? 25 Kislev 167 V.C. Onthou dat die Oosterse jaarkalender van die Westerse jaarkalender verskil. (Die Oosterse berekening van die jaar word met die maan gedoen, terwyl die Weste ‘n vaste siklus het volgens die son. Dit neem ‘n uitvoerige afsonderlike bespreking om dit te verduidelik.) Chanoeka word gevier van 25 Kislev tot 2 Tevet as Kislev 30 dae het, en tot 3 Tevet as Kislev 29 dae het. Dit kan voor, op of na die 25 Desember val omdat die Joodse kalender volgens die maan bereken word.

Die fees staan in die Ou Testamentiese tyd al bekend as die fees van die ligte, die Chanoeka, of die fees van die tempelwyding. Almal wat dit bygewoon het, het kerse en ligte en lampe gedra op pad na die tempel. Palmtakke en ander takke is rondgeswaai. Hoe is die fees van die tempel se inwyding dan in verband te bring met ligte en lampies? Die ligte word aangesteek om die wonderwerk te herdenk van die klein kruikie heilige kandelaar olie wat in die tempel ontdek is nadat die heidene uit die tempel gedryf is en wat agt keer langer gebrand het as normaalweg tot tyd en wyl die nuwe heilige olie voorberei kon word. Dit is die wonderwerk van die olie wat so lank gehou het, wat die Goddelike bevestiging en seël was op die her-ingebruikname van die tempel, wat gevier is met die Chanoeka fees. Die ligte simboliseer hierdie vryheid.

Die olie self was in die Ou Testament beskou as die simbool van die GEES van GOD. הוהי חוך . Die sewevoudige kandelaar (minora) is heeltyd onafgebroke in die tempel gebrand. As u Ex 25:31-35 lees sal u sien dat die kandelaar soos ‘n amandelboom en dié se takke moes lyk. Daarom is die ligte wat aan die boom hang, direk te verbind aan hoe die kandelaar daaruit gesien het.

‘n Kenmerk van die fees, voor CHRISTUS se tyd al, is die vrolike atmosfeer (1 Makkabeus 4:56-59) en die geskenke wat die Jode aan mekaar gegee het. Die fees word begin deur eers een kers na sononder aan te steek in die gesin. Elke verdere aand word kumulatief nog ‘n volgende kers aangesteek totdat daar met die agtste aand agt kerse brand. Ook lampe is voor die huise aangesteek. In die tempel word die Hallel gesing (Psalm 113-118) wat ook tydens Paasfees deur alle tye gedoen word. Hierdie Chanoeka fees wat op die 25 ste Kislev (Desember) gevier is, dien as agtergrond van Johannes 10:22, Johannes 8:12, en Psalm 30. Onnodig om te sê dat kinders, reg van die begin af, hierdie fees die meeste geniet het. Die fees was so gewild dat geskiedskrywers beskryf hoedat dit in die aand gelyk het of Jerusalem aan die brand was. Soos wat die mense op pad aangestap het na Jerusalem met hulle brandende lampies, is die hele omgewing in een sprokiesland omskep. Geskenke is vir die kinders versteek in die huise en op ‘n gegewe tyd moes hulle daarna begin soek. Onthou, ons praat van die fees in die Ou Testamentiese tyd en kan aanvaar dat die kind JESUS ook hierdie fees gevier het.

JESUS CHRISTUS van Nasaret is die vervulling van die Wet. In Hom het die hele Ou Testament profeties in vervulling gegaan. Ook die Chanoeka fees, die Fees van die Ligte, die fees van die Tempelwyding.

NA CHRISTUS (N.C.)

Na JESUS se hemelvaart het die dissipels besef dat Hy die ware Tempel is soos Hy gesê het, en dat die ware Lig in Hom alleen is. GOD met ons. Matthéüs 1:23 : “Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmanuel noem, dit is, as dit vertaal word: GOD met ons.” Die fees van die tempelwyding van die Ou Testament het hulle in die CHRISTUS vervulde vorm van die ware tempelwyding gevier. JESUS se menswording is van toe af herdenk op dieselfde dag as die ou fees van die tempelwyding of fees van die ligte. Kersfees was aanvanklik nie te verstaan as die letterlike geboorte van JESUS nie, maar dat JESUS as die Tempel van GOD en die ware Lig na die aarde gekom het. In daardie sin wel die menswording of geboorte.

In die vroeë Kerk is die geboorte van JESUS op hierdie dag, 25 Desember gevier en agt dae daarna die besnydenis van JESUS (in nomine Jesus) op 1 Januarie. Kersfees is vooraf gegaan deur vier Adventsondae, 1. ad te levavi (Ps 25:1). 2. populus Sion (Jes 30:19). 3. gaudete (Filippense 4:4) en 4. rorate coeli (Jesaja 45:8). Die Oosterse Kerk vier ‘n verdere epifanie fees op die 6 Januarie (Matthéüs 2:1-12).

Die Kersboom-gebruik het waarskynlik ontstaan omdat die ligte / lampe in hierdie feestyd aanvanklik aan ‘n amandelboom buite die huis opgehang was (onthou die minora in die vorm van ‘n amandelboom!) en later binne in die huis ingebring is. Soos wat die Christendom in Europa inbeweeg het, het die soort boom verander.

Natuurlik kan alles rondom Kersfees ook op ‘n wêreldse manier verdraai word en die ware kern daarvan misgekyk word. Ons glo dat ons erkenning moet gee vir diegene wat in CHRISTUS ook gewerk en getuig het. Dit bring ons by Kersvader. Die weldoener by uitnemendheid naamlik, (Sint) Heilige Nicolaas (280-345 N.C.) uit die Grieks-Ortodokse geskiedenis, se optrede is ineengeweef met hierdie dag omdat hy altyd geskenke aan kinders en minder bevoorregtes uitgedeel het. Hy was ‘n werklike gelowige wat soveel verrig het dat hy vir altyd onthou word in die Kersvader figuur.

Aanvanklik was ek van mening dat die ronde krans wat sommige mense op hulle voordeure in die Kerstyd sit, van heidense oorsprong was soos wat destydse heidene in die misteltakke (voëlent takke, Eng. “mistletoe”) geglo het. Hierdie heidense gebruik was geleë in die ritueel om mirte blomme en takke deur die Druïdes (heidense priesters van die ou Germane) met ‘n goue sekel op ‘n bepaalde tyd te sny vir allerhande rituele gebruike.

Navorsing oor die Boek Ester (wat die Hebreeuse naam Hadassa, dit beteken mirre, gehad het) het nuwe inligting oor die gebruik van mirre in die Kerstyd vir my ontsluit. Die Europese ekwivalent van mirre is die mirteboom, waarvan die “mistletoe” bloeiwyse van dieselfde familie is. Die gebruik om goud, wierook en mirre met Kerstyd as simbole van JESUS se geboorte te vestig, het uiteindelik gelei tot die gebruik van die Europese mirre op die voordeure van gelowiges in die vorm van die kransie.

LIEDERE

Die twee mees bekendste liedere rondom Kersfees is “Gloria in excelcis Deo” n.a.v. Lukas 2:14 en “Stille nag, heilige nag”. Eersgenoemde is al gesing so vroeg soos die 2de eeu N.C.

“Stille nag, heilige nag” het op 24, 25 Desember 1818 sy beslag gekry toe ‘n priester, vader Joseph Mohr van Hallein (Oostenryk) ontbied is na ‘n arm vrou wat geboorte geskenk het aan ‘n kind. Die ouers het gevra dat hy die kind moet kom seën. Hy het na die baba gegaan en was so aangeraak deur die moeder se geloof, dat, toe hy die aand terugkeer, en sien hoe fantasties die ligte lyk van die mense wat met hulle lampe na sy Kerkgebou toe vir die Kersfees op pad was, hy die onverbreeklike verband met JESUS se eie moeder en die geboorte van haar Kind op ‘n besondere manier ervaar het. Hierdie inspirasie het gelei tot die woorde van hierdie lied nog daardie selfde aand. Die volgende dag 25 Desember 1818 het sy vriend en musiekonderwyser, Frans Xavier Gruber, die wysie binne ‘n uur gekomponeer en “Stille Nag” is dieselfde dag in die erediens gehoor!

Deur Willie Prinsloo

KERSVADER

Sint Nikolaas is gebore ongeveer 280 N.C. in Patara, Lycia, ‘n gebied wat deel uitmaak van hedendaagse Turkye. Hy het albei sy ouers as ‘n jong man verloor en na bewering sy erfenis gebruik om die armes en siekes te help. Hy was ‘n baie goeie man en het ‘n reputasie gehad om die armes te help en geheime geskenke aan mense te gee wat dit nodig gehad het. Hy was ‘n toegewyde Christen en het later as biskop van Myra gedien, ‘n stad wat nou Demre genoem word. Die roem van die heilige Nikolaas van Myra het skielik gegroei na sy gevangenis en die daaropvolgende dood (345 N.C.) in die hande van die Romeinse Keiser, Diokletianus. Reeds in die sesde eeu is kerke in sy eer in Europa gebou. Teen die Middeleeue het hy die beskermheilige van beide Griekeland en Rusland geword. Toewyding aan Nikolaas het gedurende die Protestantse Hervorming van die vyftiende eeu afgeneem. Slegs in Nederland, alhoewel ‘n Protestantse volk, is die legende van Nikolaas in stand gehou en gevier. Die Nederlanders het sy feesdag op 6 Desember behou as die tyd om geskenke te bied aan kinders wat hul skoene die nag van te vore uitgelaat het. Dit was die Hollanders wat die gebruik van “Santa Claus” die wêreld in versprei het. Teen die middel van die negentiende eeu was dit die fokus waaroor Kersfees gedraai het (Ensiklopedie van Wêreldbiografie, 2004. St. Nikolaas. The Gale Group Inc.).

 

Opgedateer van ‘n plasing in 2009.

 

Die Mens, God se Erfdeel


desktop2

Ons is Syne, duur gekoop met Jesus bloed!!!

Receiving a double portion!


God delights in His people and love them, He therefore gave them a double portion…

In Isaiah 61:6-7 we read about God giving a double portion to His people. Again in 1Kings we read about Elisjah wanting a double portion of the Spirit of Elijah. AND he received it for God honour godly desires.

Delight yourself in the Lord , and he will give you the desires of your heart. (Psalms 37:4 [ESV])

We should not miss understand this, He, God, knows what you need and will thus give you desires for what you truly need and then also fulfil those desires. We only need to be focused on doing good and find our delight in Him. We need only to abide in Him…

I pray that you will find your delight in your God and do good, while He (God) create in you the desires for what you truly need and that His name will be glorified!! AMEN!!!

Free Bible Study Tools


Bible_study

Bible Study Software

Alkitab Bible Study Software
Free desktop Bible study software. It supports single/parallel view, commentaries, lexicons, dictionaries, glossaries, daily devotions, etc.

Bible Database
The place for free Bible downloads and free Bible study software.

Bible Desktop
Bible Desktop is a free Bible Study tool that allows you to dig deeply into God’s Word.

BibleWorks
Is the premier original languages Bible software program for Biblical exegesis and research. It comes with Greek, Hebrew, and Septuagint Bibles for your computer, as well as translations in English, The goal of the software is to help people interpret the Scriptures in the original Greek and Hebrew. As such, the software is geared for those who have some facility in those languages. It includes high resolution maps, various historical charts, the entire NT grammatically diagrammed, etc.

Blue Letter Bible
Very good on-line bible study tool. Contains a large number of encyclopaedias, dictionaries, commentaries, maps etc.

e-Sword
Very good free downloadable Bible study tool with a large supply of additional resources.

Electronic Christian media: The Scroll, Bible Topics
Includes 78 topics. Topics cover History of the Bible, Books of the Bible, Bible Themes, Life of Christ, People, Custom & Practices, Major Events, Objects, Archaeology, Languages. Hear the proper pronunciation of many Hebrew and Greek words and alphabets. Uses powerful search engine (and, or, near and not). Free to use for educational purposes..

Instaverse
You will instantly see the actual Bible text for scripture references like John 3:16 — just point your mouse at it, and the text pops up in your preferred translation.

NET Bible Download
New English Translation of the Bible with over 60 000 footnotes, Free and downloadable.

Online Bible Study Tools
29 translations and many other helps online.

Online Bible.org
You do not need to be “online” to use the “Online Bible”. Free downloadable Bible and study resource.

Scofield Reference Notes
For over 90 years people have relied on this reference work in their daily study of God’s Word. Written originally in 1909, C. I. Scofield’s intent was to provide a concise but complete tool that would meet the need of someone just beginning to read the Bible.

Systematic Theology: Dr. Wayne Grudem’s lessons in the Christian Essentials class
Dr. Wayne Grudem is Research Professor of Theology and Biblical Studies at Phoenix Seminary since 2001, after teaching at Trinity Evangelical Divinity School for 20 years. He presents his book Systematic Theology in weekly lessons to a laymen class.  Audio files: Listen on line or download

The Chronological Bible.
The Chronological 4 Gospels are the accounts of Matthew, Mark, Luke, and John, with a few verses from Acts and First Corinthians, combined in chronological form. This enables a person to read and study all four as a unit. One can read Matthew’s account of an event, and then read the same event in the other Gospels.

The Sword Project
The SWORD Project includes most all functionality that you’d expect from a commercial Bible study tool and even some you wouldn’t expect. It works with all of the SWORD module plug-ins available from CrossWire.

World English Bible
The World English Bible (WEB) is a Public Domain (no copyright) Modern English translation of the Holy Bible. That means that you may freely copy it in any form, including electronic and print formats. The World English Bible is based on the American Standard Version of the Holy Bible.

Commentaries

Bob Utley’s free Bible Commentary
Author:
Bob Utley
We are a non-profit Bible study ministry dedicated to empowering people to interpret the Bible for themselves. These verse-by-verse, exegetical video, audio and text commentaries are committed to the trustworthiness and authority of Scripture. Study online or write for free DVD of complete Commentary.

Verse by Verse Commentary
Author: Grant Richardson
This online study expounds individual books of God’s Word verse-by-verse. Each study expounds a passage, forms a principle out of that passage, and shows how to apply that principle to your life.

The Faithlife Study Bible
Author: Grant Richardson
The FSB is ideal for your Bible study and Christian community. It works with several popular Bible translations. You can read it anywhere. It’s always growing with new study notes, maps, and media. For iphones, tablets and pc’s.

The Treasury of David – Spurgeon’s commentary on the psalms
Author: Charles Spurgeon

Encyclopedias and Books

Believe Religious information Source
Believe downloadable package is a collection of over 7,000 articles by respected scholars on around 2,300 religious subjects.

Bible Explorer
Free Bible study software with over 200 free downloadable books (see bottom menu) and many others to purchase. This is an absolute “must have”!

Creation Wikki
The Creation Wiki is a free educational encyclopedia that has been uniquely written from the creationist worldview. The site contains 8,703 articles with 5,996 in the English language. Topics that have seen extensive development are organized into Portals that can be a good place to begin browsing.

Dictionary of the Bible Dealing with its Language, Literature, and Contents: Vol 1
Author: James Hastings
James Hastings’ Dictionary of the Bible Dealing with Language, Literature, and Contents is a dictionary divided into four volumes. Copyrighted in 1898, each volume contains nearly 1,000 pages of information about the Old and New Testaments. Articles have been written on the names of all Persons and Places, on Antiquities and Archaeology of the Bible, and its Ethnology, Geology, and Natural History, On Biblical Theology and Ethic. and even the obsolete or archaic words occurring in the English Versions.

History of the Christian Church
Author: Schaff, Philip
Read on line all 8 volumes (zipped volume may be downloaded in HTMT or rtf formats). Recommended for research into the history of the church…

Internet Encyclopededia of Philosophy
The Internet Encyclopedia of Philosophy is a non-profit organization to provide open access to detailed, scholarly information on key topics and philosophers in all areas of philosophy. The submission and review process of articles is the same as that with printed philosophy journals, books and reference works. This is a peer reviewed academic resource.

Jewish Encyclopedia
This website contains the complete contents of the 12-volume Jewish Encyclopedia, which was originally published between 1901-1906. The Jewish Encyclopedia, which recently became part of the public domain, contains over 15,000 articles and illustrations. This online version contains the unedited contents of the original encyclopedia.

Temple–Its Ministry and Services
Author: Alfred Edersheim
Read or download the book. Temple–Its Ministry and Services provides a historical examination of the first century Temple at Jerusalem. Edersheim provides beautiful and lush descriptions of the Temple. These descriptions help convey a sense of holiness and reverence that the Temple must have commanded…

The Book of Common Prayer
We present here several dozen Books of Common Prayer, and related works, from all over the Anglican Communion. Read online or download pdf.

The Catholic Encyclopedia
This site is not merely relevant to the Catholic church, it covers a vast range of general Christian information, including articles on the church fathers. A valuable research asset…

The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge
Author: Jackson, Samuel Macauley ed
A powerful reference tool,it is the most comprehensive, detailed, and significant encyclopaedia for the Christian religion in the English language. It covers a wide range of topics, including church history, comparative religion, geography, doctrinal theology, archaeology, and biblical studies. Online or download.

Web Bible Encyclopaedia
A treasure trove of valuable and quickly-accessible biblical facts. Over 4,100 articles and definitions. Includes over 96-thousand convenient, cross-reference hyperlinks to the Bible, definitions, meanings of words, and answers from biblical experts.

World English Bible
For those who do not accept the new translations based on the Alexandrian and Sianetic text but who find the King James to be heavy reason. This new translation is done from the received text into modern English. Can be downlpoaded in epub for ebook readers.

Greek and Hebrew Studies

Aramaic Peshitta Bible Repository
This website looks into the theory of Aramaic Primacy – that the New Testament was originally written in Aramaic. The site also gives you FREE tools to study the Biblical languages and texts; the Aramaic Bible (and an Aramaic dictionary), Hebrew, Greek, English, Peshitta, Peshitto, Old Syriac, etc

B Greek
Author: David Marotta
B-Greek is a mailing list for scholars and students of Biblical Greek. Our main focus is upon understanding the Greek text of the Bible. Discussion topics include scholarly study of the Greek Bible and related Jewish and Christian Greek texts, tools for beginning and advanced students of Biblical Greek such as textbooks, reference works, bibliography and research tools, and linguistic topics such as morphology, lexicography, syntax,and discourse analysis.

Beginner’s Grammar of the Greek New Testament
Author: By William Hersey Davis, M.A., Th.D.
The need of this book is urgent. Hardly a week goes by that I am not asked to recommend such a book to young ministers, to pastors, to laymen, to women, many of whom wish to learn how to read the Greek New Testament without the advantage of a teacher… Download pdf version.

Great Treasures of the Scriptures
Parallel Bible translations with word studies an Greek translation in three levels.

Greek and Hebrew Tutorials on the Biblical Hermeneutics website
The purpose of this page is to present a comprehensive and coherent methodology for Biblical interpretation.  The reason why there are so many different interpretations is because interpreters don’t follow any sensible or consistent method. This naturally leads to inaccurate, inconsistent, illogical and naive interpretations.

Greek Interlinear Bible (NT) :Scripture for All
Free online or downloadable Greek interlinear Bible. See original Greek text with word by word transliteration, Strong’s number an English translation. Good program!

Greek Word Search
Search all text in the Perseus Digital Library using a specific language. This search will also return links to entries in language dictionaries (Lewis & Short, LSJ, Buckwalter, etc.)

Hebrew Interlinear Bible (OT) – Scripture for All
Free online or downloadable Hebrew interlinear Bible. See original Hebrew text with word by word transliteration, Strong’s number an English translation.

Introduction to Biblical languages: How use Hebrew, Aramaic, and Greek Resources
Dr Franklin Jabini

Available to download free in pdf format. This book is an unusual introduction to biblical languages. Instead of following the traditional way of introducing the languages with lots of memorisation, two software programs are used which analyse the text of the Bible. You do not have to memorise paradigm after paradigm any longer to be able to analyse God’s word in its original languages…

New Testament Greek Lexicon
On line Greek Lexicon has been designed to help the user understand the original text of the Bible. By using the Strong’s version of the Bible, the user can gain a deeper knowledge of the passage being studied.

New Testament Greek Grammar Books
A list of recommended study aids, Greek grammars, and linguistic helps.

The Perseus Projec
Greek word study tool

The Word of IAUA Biblical Hebrew Transliteration
Author: Frank T Clark
Scroll down to “The Word of IAUA” for the transliteration. A deeper understanding of the message of the Bible requires a deeper understanding of the original Hebrew from which the Bible was translated. There is confusion, which is caused by difficulty in accurately translating Biblical Hebrew.

Textkit
Textkit began in late 2001 as a project to develop free of charge downloads of Greek and Latin grammars, readers and answer keys. We offer a large library of over 180 of the very best Greek and Latin textbooks on our Ancient Greek and Latin  learning pages. Since that time we have distributed millions of PDF textbook free of charge world-wide.

Other Sites

Bible Desk
Site containing: Bible Studies, Doctrine, Prayer Info, Prophecy, Sin List, Spiritual Warfare, Statistics, All People & Places of the Bible, Audio & Written Bible & Sermons, Author, Bible College, Christian, Church, & Denom. Info, Chronological 4 Gospels, Garden Tomb Video, Doctrinal Info., Gospel Music & Exodus Pics of Egypt, Jordan, Israel, Incredible Testimony, Jewish Info, Judges and Kings of Israel, Poem, Proof the Bible is True, Testimonies, Tracts, World is Changing.

Bible History Online
Bible History is about exploring the eyewitness accounts recorded in the Old and New Testaments of the Bible and comparing them with the history of ancient people and civilizations revealed by the spade of the archaeologist. Are you curious about the past, it’s people, customs and culture…

Bible Study Tools
This site contains Bibles, encyclopaedias, dictionaries, etc for on-line reference and study. It includes many of the copyrighted Bibles as well. Good resource.

Bible Timelines and Charts
Timelines, chronologies and charts of people, kings and events – including chronologies for Jesus and Paul.

Bibledit
Bibledit is a Bible editor that provides tools to the Bible translator.

BibleWorks
BibleWorks 8 is the premier original languages Bible software program for Biblical exegesis and research.

BibleMap.org
A free Bible Atlas created with Google Maps. Over 500 location and some events descriptions of Old and New Testaments.

Bybel-Media
Bybel-Media dra die boodskap van die Bybel uit deur beskikbare media en vervaardig produkte van hoë kwaliteit om gelowiges geestelik toe te rus en mense met die evangelie van Christus te bereik.

Free Bible Atlas/Maps; Online and downloadable
Old and New Testament Bible maps in jpeg. and PowerPoint. The set of 50 free downloadable maps includes many NASA Satellite maps.

Bible Timeline
This is an extensive widely populated timeline of the bible from Creation to Revelation with clickable icons leading to short articles on each sub-timeline.

New English Translation of the Septuagint
This electronic edition contains the masters of the second printing of A New English Translation of the Septuagint.

The Sage (English Dictionary
English dictionary and multifaceted thesaurus. Very good!

Study Light – On-line Bible study tool

Your Bible gateway to the largest collection of online Bible study tools and resources. We provide advanced Bible search and study tools for FREE so you can find Bible verses fast and then understand them better. StudyLight has more Bible commentaries, encyclopedias, dictionaries, parallel Bibles, interlinear Bibles, and original language tools than any other website on the internet!

Apostolic Bible Polyglot
The Apostolic Bible Polyglot has been freely downloadable for close to twenty years. Peoples from over 125 countries have taken advantage of the free downloads of the Apostolic Bible Text. The Apostolic Bible Polyglot is a numerically coded Greek-English interlinear Bible with auxilliary works. Each Greek word in the text has an AB-Strong number above it and an English word below

The works of Flavius Josephus
Josephus’ works, particularly The Wars of the Jews and Antiquities of the Jews, are some of the most important historical accounts to come out of the first century AD. The Romano-Jewish historian, as well as describing Jewish history and religion to his Roman audience, also documented the fall of Jerusalem.

 

Mense Van Die Weg


Jesus_is_the_way

Die eerste gelowiges was mense van die weg gewees, Jesus was hul weg. Alles was volkome in Hom en Hy was hulle lewe. In Hom, deur Hom en tot Hom is tog alle dinge (Kolossense 1:16) en sonder Hom is al hierdie dinge niks nie.

Christene het nie net geloof in Christus nie; hulle lewe is in Hom. Soos die wortel in die grond, die tak in die wingerdstok, die vis in die see, die voël in die lug, so is die plek van die Christen se lewe in Christus (Francis Foulkes).

Ons moet in Hom teenwoordig wees. Hoe kom ons daar, en hoe vertoef ons daar?

Paulus het dit so verduidelik: “want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons…” (Handelinge 17:28). In Johannes (15:9-10) lees ons dat die wat in Jesus se woorde en liefde bly die is wat (Johannes 8:31) , deurweek is met Hom en Sy gebooie onderhou. Jou hele lewe is ‘n toewyding aan Jesus, jy streef daarna om Jesus vir ander te wees deur ander om jou te hanteer, sien en te help soos Jesus die mense om Hom gehelp het.

Ware verhouding met Jesus is dus om Hom in ons lewens te ontvang en Hom toe te laat om so groot plek as wat Hy wil in te neem (Johannes 1:12). Ons mag nie ‘n stukkie van onsself van Hom weerhou nie, ons moet Hom ontvang vir wie Hy is. Hy is holisties in verhouding en wil jou hele wese oorspoel, liggaam, siel en gees.

God was vasbeslote om sy geestelike rykdom en heerlikheid met ons te deel, in Christus. Jesus Christus is die middel punt van God se plan. Wanneer ons in Hom glo, stel sy dood ons vry, ons word vergewe, ons kan nou ook deel hê in Sy nuwe, opgestaande lewe. Ons is een met Hom, deel van Hom en ons deel in God se wonderlike plan, wanneer ons tot sy heerlikheid lewe, totaal oorgee aan Jesus.

Ons moet op die voorfront van verandering wees om sodoende verandering te lei…. deur …geloof wat werk deur liefde (Galasiërs 5:6b), want volkome gehoorsaamheid is die vrug van geloof en liefde in God.

… gehoorsaamheid is beter as offergawes of lof (1 Sameul 15:22).

Diegene wat oorwin, sal die belofte van die hemel beërwe (Openbaring 2).

Walking in the Light and Social Justice


walking_in_the_light

The effect of having the light of God in our lives becomes overwhelmingly visible. His light is the life of Christ which could not be overcame by the darkness (John 1:4). Just as it is impossible to hide a candle in a dark room, so the life of Christ seeps into every thing around it. The effect of light is all that is good and right and true (Ephesians 5:9), influencing and changing the world for the better.

So Jesus said to them, “The light is among you for a little while longer. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. The one who walks in the darkness does not know where he is going (John 12:35 ESV).

While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light.” (John 12:36 ESV).

the people dwelling in darkness have seen a great light, and for those dwelling in the region and shadow of death, on them a light has dawned.” (Matthew 4:16 ESV).

to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace.” (Luke 1:79 ESV).

Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.” (John 8:12 ESV).

and if you are sure that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness… (Romans 2:19 ESV).

The night is far gone; the day is at hand. So then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light (Romans 13:12 ESV).

This is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light, and in him is no darkness at all (1 John 1:5 ESV).

But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light (1 Peter 2:9 ESV).

Your eye is the lamp of your body. When your eye is healthy, your whole body is full of light, but when it is bad, your body is full of darkness (Luke 11:34 ESV).

Walk in light, follow light recognise the light and live the light…

As a believer and follower of The Lord Jesus Christ one cannot be, but involved with Social Justice. Being a Christ follower impels us to be an advocate of and at times also take an active stand for Social Justice.

True religion is to visit the sick and care for the orphans… (James 1:27).

I believe that as people are walking in their calling some will be impelled to immerse themselves as actively as possible in the fight for Social Justice, thereby becoming to some extent activists in the specific area they believe they are called to. Other believers may not be as actively involved in Social Justice but they nevertheless should have opened ears and hearts to know and recognise when there is an out cry for Social Justice. Consequently, they should respond appropriately to the outcry as they are instructed by God and His Word. We therefore only need to walk in the light.

The Life-Giver

%d bloggers like this: