Tag Archives: #Gebed

Ek bid dat ons God


“Ek prys die Here. Hy het belowe om vir sy volk Israel ’n woonplek te gee, en Hy het dit gedoen. Hy het goeie dinge gesê toe Hy sy dienaar Moses gestuur het, en dit het gebeur. Ek bid dat ons God die Here by ons sal wees soos Hy by ons voorvaders was. Ek bid dat Hy nie sal weggaan van ons nie en dat Hy ons nie sal los nie. Ek bid dat Hy in ons harte sal werk sodat ons Hom graag sal wil dien en sodat ons sal lewe soos Hy wil hê en gehoorsaam sal wees aan al die wette wat Hy vir ons voorvaders gegee het” (1 Konings 8:56-58).

Begin jy jou dag reg?


Ek het so rukkie terug ‘n epos ontvang wat gesê het, “Begin jou dag reg!”
Dit is so waar – hoe jou dag begin bepaal grotendeels hoe jou dag gaan verloop.

Ek het gister oggend met ‘n irritasie wakker geword, nie veel daaraan gedoen nie en dit het ‘n groot deel van my dag bederf.

Dit is die dag wat die HERE gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.
Dit het van die HERE gekom; dit is wonderbaar in ons oë.
Psalm118:23 en 24

Die epos het die volgende gesê:

Tree positief op vandat jy jou oë in die oggend oopmaak. Moenie toelaat dat jou fisieke toestand vir jou voorskryf hoe jy moet voel nie. Verseker jouself telkens dat dit ‘n voorreg is om te kan lewe en wees dankbaar dat jy die uitdagings van ‘n nuwe dag kan aanvaar. Sê vir God: “Dankie, Vader, vir die skoonheid van hierdie nuwe dag en vir die voorreg om dit in u liefdevolle teenwoordigheid te kan leef!”

Wanneer jy die nuwe dag ingaan saam met die lewende Christus, sal jy definitief positief en kreatief wees. Benut al die geestelike genademiddels wat God tot jou beskikking stel om die kwaliteit van jou dag te verbeter. Sy krag is vir jou beskikbaar en Hy sal jou help om elke versoeking of verkeerde neiging te oorwin en so op sy pad te bly.

Wanneer jy jou dag met God begin, kry jy die rigting en lewensblyheid wat slegs Hy jou kan bied.

Elkeen van ons kan wakker word met God in ons gedagtes, maar soms ook met ander dinge wat sleg en negatief is. Dit is juis dan dat jy ‘n tydjie met God moet spandeer en jou fokus weer op Hom gerig kry.

Hemel Vader dankie vir hierdie nuwe dag,
‘n dag met nuwe ervarings en nuwe seëninge.
Ek bring my deurmekaar en negatiewe gedagtes na u,
ek deel my bekommernisse en vrese met u.
Kom vul my met u vrede en rus,
my gedagtes met dit wat rein en lieflik is.
In Jesus naam,
Amen
(Filippense 4:6-9).

U Genade en Barmhartigheid


Merciful God, heal our community, even though we have sinned against You and according to your great compassion blot out our transgressions in this community. (Psalm 41:4; 51:1) When we conceal our sins, we will not prosper, therefore we confess and renounce them so that we may find mercy with You. (Proverbs 28:13) Do not hold against us the sins of our fathers; may Your mercy come quickly to meet us, for we are in desperate need. (Psalm 79:8.)

Who is a God like You, who pardons sin and forgives transgressions and does not stay angry forever but delights to show mercy? (Micah 7:18.) Have mercy on the people in our community as You had mercy on Israel. Do not put an end to us or abandon us, for You are a gracious and merciful God. Let those that had not received mercy, receive Your mercy now, so that they will glorify You. (Nehemiah 9:31; 1 Pet.2:10; Romans 15:9)

You showed us what is good for us and what You require from us: To act justly, to love mercy and to walk humbly with our God. (Micah 6:8.) Strengthen us to do your will; help us to follow Your example to administer true justice and to show mercy and compassion to one another. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. (Zechariah 7:9; Matthew 5:7; Romans.12:18.) Let us not neglect justice, mercy and faithfulness. (Matthew 23:23) With the Church through the ages we cry: Lord Jesus Christ, Son of the Living God, have mercy on us. (Matthew 9:27; Luke 18:38; Matthew 15:22) Multiply Your mercy, peace, and love unto us. (Jude 2)

Seën Ons Gemeenskap


Hemelse Vader, ons bid in die naam van Jesus Christus en vrae u seën oor ons gemeenskap. Ons vra dat U hulle sal seën en behoed, U aangesig oor hul sal skyn en hul genadig sal wees; dat U u aangesig oor hul sal verhef en hul u vrede sal skenk (Numeri 6:23-27). Ons bid dit oor elke persoon in ons gemeenskap: ons bure, ons kollegas, die poliesie, die mense in tronke, die kinders op skool, die dokters en verpleeg personeel, pasiënte in hospitale, elke vader en moeder, besigheidsmense, onderwysers, die stadsraad, regeringsamptenare, die aremes, die wees en elendiges, die werkloses, die verslaafdes, ons president, sy adviseurs en amptenare en personeel.

Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus (Efesiërs 1:3). Soos Jabez uitgeroep het na U onse Here, so roep ons ook uit na u dat u ons ryklik seën en ons grondgebied vermeerder en u hand met ons sal wees en U die onheil afweer, sodat ons geen smart tref nie! (1 Kronieke 4:10).

God van vrede maak ons volkome heilig en bewaar ons liggaam, siel en gees tot die koms van Jesus Christus (1 Tessalonisense 5:23-24). U is magtig om ons van struikeling te bewaar en ons sonder gebrek voor u heerlikheid te stel met ‘n groot gejuig (Judas 1:24-25).

Ons dank u Here Jesus vir u liefde en genade oor ons gemeenskap (1 Korintiërs 16:23-24). Amen

Ons Verhoog U Naam


Ons Vader wat in die hemel is, die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is u Naam (Jesaja 57:15). Laat u Naam geheilig word in ons gemeenskap (Mattheus 6:9). U opdrag was nog altyd dat ons nie u Naam oneerbiedig mag gebruik en ontheilig nie (Eksodus.20:7; Levitikus.19:12; 24:16). Steeds word u Naam ontheilig onder die nasies en so het baie mense  U vergeet en na ander gode gedraai (Esegiël.36:23; Psalm.44:20) Ons bely dat ons u verordeninge oortree het. Ons bid en bely u Naam, en draai weg van ons sondes, wees ons genadig, hoor en genees ons (2 Kronieke 6:32,33). Mag u Naam geheilig word in die aanskouing van alle nasies sodat selfs u teenstanders sal erken dat u die Here is en hulle u Naam vrees (Esegiël.36:21,23; Jesaja 64:2; Psalm 102:15).

Here, ander here buiten U het oor ons gemeenskap geheers, maar deur U genade alleen prys ons nou ú Naam (Jesaja 26:13). Die begeerte van ons siel is om U naam te eer en aan te roep (Jesaja 26:8). Laat ons selfs in die nag dink aan u Naam, o Here en mediteer oor u grootheid (Psalm.119:55; Maleági.3:16). Verenig ons harte in u Naam sodat ons ons oortredinge sal agterlaat en u Naam sal aangryp en u nooit verlaat nie (Psalm.86:11; 2 Timoteus 2:19; Openbaringe 2:13; 3:8.) Wonderbaar is u Naam, soos salf wat uitgegiet is en aangenaam van geur, ‘n sterk toring en ‘n toevlug (Rigters13:18; Hooglied.1:3; Spreuke.18:10; Psalm.61:3).

God se Barmhartigheid en Genade


Barmhartige Vader, gee aseblief aandag aan ons gebede en smekinge vir barmhartigheid vir ons gemeenskap (1 Konings 8:28).  Want soos die oë van die knegte is op die hand van hulle heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë gerig op u totdat u ons genadig is(Psalm.123:2). Met vrymoedigheid nader ons tot u troon van genade, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word (Hebreers 4:16; Psalm 5:7; 6:9; 28:2).

Oorweldig ons met u barmhartighede; laat u goedertierenheid en u trou ons altyddeur behoed (Psalm.40:11). Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat Hom vrees. U is goed en u goedertierenheid is van ewigheid tot ewigheid oor die wat u vrees; en u geregtigheid vir kindskinders vir die wat u verbond hou en aan u bevele dink en doen (Psalm.103;11,17; 106:1; Lukas 1:50).

U is ons barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, at die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie; wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag (Eksodus 34:6-7).

U is goed, en u barmhartighede is oor al u werke (Psalm.145:9). Dit is u goedertierenheid dat ons nie omgekom het nie, want u barmhartighede het geen einde nie. Al het u bedroef, ontferm u u na die grootheid van u goedertierenhede (Klaagliedere.3:22,32).

In u heiligheid het verklaar : “Ek sal genadig wees vir wie Ek genadig wil wees, en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.” (Eksodus.33:19; Romeine.9:16,18.) Oorweldig ons met u barmhartighede, O Here; mag u liefde en trou ons altyd beskerm (Psalm.40:11).

Amen.

Stiltetyd 1


Baie het al die vraag gevra oor hoe om stiltetyd te hou…

Miskien moet ons begin by wat (daaglikse) stiltetyd is. Dit is die proses waar jy as mens bewus word van God, jou afhanklikheid van Hom en Sy betrokkenheid in jou lewe. Daar is ook mense wat dit “bewuswording” of “alleentyd” noem, Dit is natuurlik iets waarna ons as mense daagliks moet streef.  Ons verstaan van stiltetyd het ons gevind by Jesus se handel en wandel soos hier gesien kan word:

Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid tot jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.
(Mat 6:6)

En nadat Hy van hulle afskeid geneem het, het Hy na die berg gegaan om te bid.
(Mar 6:46)

En nadat Hy die skare weggestuur het, klim Hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was Hy daar alleen.
(Mat 14:23)

Vind vir jouself ‘n plek van stilte waar jy stiltetyd kan hou.

Kom loer later weer in en lees Stiltetyd 2.

The Kingly Prayer


by Dr. S.M. Lockridge

The Bible says, my king is a seven way king:
He’s the king of the Jews, that’s a racial king
He’s the king of Israel, that’s a national king
He’s the king of righteousness
He’s the king of the ages
He’s the king of heaven
He’s the king of glory
He’s the King of kings and He’s the Lord of Lords!
THAT’S MY KING!!

Well, I wonder, do you know him?

David said: “The heavens declare the glory of God and the fundaments showeth His handiwork.”
My king is a sovereign King:
No means of measure can define His limitless love,
No farseeing telescope can bring into visibility the coastline of his shoreless supply,
No barrier can hinder Him from pouring out His blessing!
He’s enduringly strong; He’s entirely sincere,
He’s eternally steadfast;
He’s immorally
graceful,
He’s impurely powerful;
He’s impartially
merciful…

Do you know him???

He’s the greatest phenomenon that has ever
crossed the horizon of this world,
He’s God’s Son, He’s the sinner’s Savior,
He’s the centrepiece of civilization,
He stands in the solitude of Himself,
He’s all this and He is unique…
He’s unparalleled; He’s unprecedented,
He’s the loftiest idea in literature,
He’s the highest personality in philosophy,
He’s the supreme problem in high criticism,
He’s the fundamental doctrine of true theology,
He’s the coral and necessity of spiritual religion,
He’s the miracle of the age,
He’s the superlative of everything good that you’d choose to call Him,
He’s the only one qualified to be an all “Sufficient Saviour”…

I wonder if you know Him today?

He supplies strength for the weak,
He’s available for the tempted and deprived,
He sympathizes and He saves,
He’s present and He sustains,
He guards and He guides,
He heals the sick,
He cleanses the lepers,
He forgives sinners,
He discharges debtors,
He delivers the captives,
He defends the feeble,
He blesses the young,
He serves the unfortunate,
He regards the aged,
He rewards the diligent,
He beautifies the meek…

I wonder if you know Him?

Well, my King, He is the key to knowledge,
He’s the wellspring of wisdom,
He’s the doorway of deliverance,
He’s the pathway of peace,
He’s the roadway of righteousness,
He’s the highway of holiness,
He’s the gateway of glory…

Do you know Him?

Well, His office is manifold,
His promise is sure,
His life is matchless,
His goodness is limitless,
His mercy is everlasting,
His love never changes,
His Word is enough,
His grace is sufficient,
His reign is righteous,
His yoke is easy and His burden is light…

Do you know Him?

I wish I could describe Him to you, but He is indescribable,
He is indescribable, Good God,
He is incomprehensible,
He’s invincible,
He’s irresistible,

Well, you can’t get Him out of your mind…
You can’t get Him off of your hand…
You can’t outlive Him, and you can’t live without Him…

Well, the Pharisees couldn’t stand Him,
But they found out they couldn’t stop Him,
Pilate couldn’t find any fault in Him,
The witnesses couldn’t get their testimonies to agree,
Herod couldn’t kill Him,
Death couldn’t handle Him
and the grave couldn’t hold Him! YES!!

That’s my King! That’s my King!
Yes, and thine is the Kingdom, the power and the glory forever and ever and ever and ever…

How long is that?
And ever and ever…
And when you get through with all the forevers, then AMEN!

Good God Almighty!

AMEN!

Gebed vir Vergiffenis


Ewige en onfeilbare Here, Sterfling vir my,
sodoende voldoen aan my sonde skuld;
U offer van vergiffenis volmaak.

Skenk aan my die krag om ook ander te vergewe,
hulle vry te spreek van oortredinge teenoor my,
sodat ek waarlik die vrug van die Gees kan lewe.
Vernietig dan alle herhalende gevoelens van haat,
en help my om elke oortreding finaal af te sluit,
terwyl ek hierdie pad van geregtigheid bly stap.

Vergewe my ook my sondes,
soos ek ook streef om ander te vergewe.
Ek bid dit slegs deur u,
my volmaakte voorbeeld van vergiffenis,

Amen.

Gebed vir Vrede


Almagtige God en Vader,
vanuit wie alle waarheid en vrede kom,
raak die harte van alle mense aan
met u heilige liefde en vrede.

Kom, O Prins van vrede,
lei en leer die heersers van ons land,
met besluitneming deur u volkome wysheid.
Skenk aan hul u onderskeidingsvermoë,
tot die vooruitgang van u koninkryk,
totdat ons hele land gevul word
met die kennis van u oneindige liefde.

Dankie Jesus, ons Here en Verlosser.